• Informacje ogólne

Dodatek aktywizacyjny

Osoby posiadające status bezrobotnego z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.

W przypadku, gdy w wyniku skierowania przez Urząd Pracy osoba bezrobotna z prawem do zasiłku podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, może ubiegać się o dodatek aktywizacyjny w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

W przypadku, gdy ww. osoba bezrobotna z prawem do zasiłku z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może się ona ubiegać o dodatek aktywizacyjny w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  • skierowania bezrobotnego przez urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
  • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
  • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku wraz z:

  • kopią umowy o pracę (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę przyjmującą wniosek) lub kopią umowy cywilno prawnej (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę przyjmującą wniosek).
  • zaświadczeniem potwierdzającym formę i okres zatrudnienia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę przyjmującą wniosek) oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez Urząd Pracy.

Wnioski o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego prosimy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim ul. Dębowa 8, I p., pok.22

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Alicja Beń Inspektor 89 767 33 39 wew. 16
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 1 ]
ikona PDF Wniosek o przyznanie prawa do dodatku aktywizacyjnego 15-04-14 14:49 139.9KB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:14 | Redagował: Lidzbark Warminski 2013-10-04 13:15
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 788

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl